Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Platform van bewoners uit alle gemeenten in het Gooi die met elkaar onderzoeken en leren

 

hoe bewoners zichzelf lokaal organiseren rond actuele thema's, 

verschillende stemmen bij elkaar brengen 

en aandacht vragen voor de vernieuwing van de lokale democratie. 

 

Impressie bijeenkomst 20 november 2020

Vormgeven van meervoudige democratie 

Lokaal besturen met de bewonersorganisatie als partner

De uitdaging van bewoners om
zich te organiseren rond lokale vraagstukken

Video met Rogier de la Rive Box

Video gesprekken met wethouders

 In de pers interview NHGooi op zaterdag

Terugblik bijeenkomst 20 november 2020

Dit jaar zijn we in gesprek gegaan over de bewonersorganisatie als concept voor meervoudige democratie.

Daarmee nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid voor de lokale samenleving, agenderen thema’s, gaan verdiepend in gesprek, organiseren acties via een transparant en toegankelijk platform dat deskundigheid bij elkaar brengt en een collectief geheugen opbouwt.

Een bewonersorganisatie organiseer je steeds opnieuw rond de actuele thema’s en met de netwerken die daaruit voortkomen.

 

Het voorbeeld dat we presenteerden is het 
MeDeMo model van Rogier de la Rive Box
We hebben wethouders gevraagd daarop te reageren. 

Essentie van meervoudige democratie is dat het gesprek over belangrijke thema's vanzelfsprekend vanuit de bewoners wordt georganiseerd, een permanente bijdrage levert, iedereen een stem heeft en elke mening telt. 

Deze middag presenteerden we een concept voor meervoudige democratie in de vorm van een bewonersorganisatie. In essentie gaat het om vier componenten: agenderen, gesprek, actie en geheugen. 

Wethouders waren uitgenodigd om in een wethoudersgesprek dit concept van meervoudige democratie nader te verkennen. 

In online gesprekstafels hebben we vervolgens gekeken hoe we lokaal kunnen besturen met bewonersorganisaties als partner en de bewonersorganisatie in vier componenten verder kunnen brengen. 

Het MeDemo-model dat op we 20 november 2020 onderzochten, is een concept voor meervoudige democratie: de bewonersorganisatie die zich 
organiseert met vier componenten:  

  1. Agenda: agenderen van thema's en inbreng uit de samenleving met behulp van verschillende middelen zoals luisterpalen
  2. Gesprek: betrokkenheid, belangenafweging en menskracht als collectieve input van verschillende stemmen (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) verdiepend in gesprek
  3. Actie: Collectieve acties via een transparant en toegankelijk platform als weergave van de lokale leefwereld en de structuur van de netwerksamenleving
  4. Geheugen: Een collectief geheugen van bewoners in een digitaal maatschappelijk archief dat de input van onderop vertaalt naar het openbaar bestuur

Van participatie (gebruiken van democratie) naar deliberatie (bijdragen aan democratie).  

Achtergrond

Deliberatie uitgangspunt meervoudige democratie

Het woord Participatie is een containerbegrip geworden, waar in de praktijk zeer verschillende betekenissen aan worden gegeven. De OESO  (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) doet onderzoek naar nieuwe democratie en maakt onderscheid tussen participatie dat gebruik maakt van democratie en deliberatie dat een bijdrage levert aan democratie. 

OESO: maak als openbaar bestuur gebruik van de  samenspraak in/met de samenleving! 

De deliberatie van onderop is het gebied waar meervoudige democratie kan ontstaan. Deliberatie toont zich doordat mensen individuele meningen uiten, persoonlijk belangen afwegen, een permanente bijdrage kunnen leveren, iedereen een stem heeft en elke mening telt. 

Meervoudige democratie stelt eisen aan deliberatie: de inbreng van burgers moet vrij en laagdrempelig zijn. De inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur,

Interesse in Bewoners maken het Gooi? 

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Lokale democratie in ontwikkeling  

Bewoners, lokale initiatiefnemers, actieve bewonersorganisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties, colleges, ambtenaren, gemeenteraden vanuit zeven gemeenten in het Gooi met elkaar in gesprek.